วิชา CIVIL0362 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering Lab)

                    คำอธิบายรายวิชา

                                        ศึกษาคุณสมบัติของของเหลว ทดสอบวัดความดันของของเหลว                                                                                             กฏของของเหลวไหลผ่านช่องออรีฟีซและฝายแรงโมเมนตัมของของเหลว ความดันในของไหลสถิต
                             การปรับแก้เกจ์วัดความดัน เสถียรภาพของวัตถุลอยในของเหลว พฤติกรรมการไหล ทฤษฎีเบอนวลลี่
                             สมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงานสมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การทดสอบหาพลังงาน
                             ที่สูญเสียในท่อการไหลในทางน้ำเปิด การไหลผ่านน็อช และการไหลที่ไม่สม่ำเสมอ การวัดอัตราการไหล
                             ของของเหลวในท่อออรีฟีซและสายน้ำที่พุ่งอย่างอิสระ การทดสอบประสิทธิภาพของปั้ม

                    วัตถุประสงค์ของรายวิชา

                             1. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของของเหลว
                             2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับความดันในของไหลสถิต
                             3. เพื่อให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมการไหลและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการ
                                 ไหลด้วยสมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน และสมการโมเมนตัม
                             4. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการไหลในท่อ พลังงานที่
                                 สูญเสียในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด
                             5. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการวัดอัตราการไหล