ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                                                    ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

                                                                        พ.ศ. 2532

                เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องสัมพันธ์กัน และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาสูงสุด อาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีตามข้อ 9 (8)แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับวันที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2519 และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                                                                           หมวดที่ 1
                                                                        ความรู้ทั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติพ.ศ.2532”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2531
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับวันที่ 2) พ.ศ. 2531

ข้อ 3 บรรดามติคณะรัฐมนตรีระเบียบหรือคำสั่งใด ๆ ที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 5 ในระเบียบนี้

(1) “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดทั้งใน
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
(2) “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(3) “แหล่งน้ำขนาดใหญ่” หมายความว่า แหล่งน้ำทุกประเภทที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำ ตั้งแต่ 100 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ผิวน้ำตั้งแต่ 15 กิโลเมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ชลประทานตั้งแต่
80,000ไร่ขึ้นไป
(4) “ แหล่งน้ำขนาดกลาง” หมายความว่า แหล่งน้ำทุกประเภทที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมีพื้นที่ผิวน้ำน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000ไร่

(5) “ แหล่งน้ำขนาดเล็ก” หมายความว่า แหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ หนอง บึง สระน้ำ
บ่อน้ำดิน บ่อน้ำบาดาล ภาชนะเก็บกักน้ำ และอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการจ่ายค่าชดเชยสำหรับที่ดิน