การทดลองที่ 1
                    คุณสมบัติของของเหลว (Liquids properties)

                    จุดประสงค์ของการทดลอง
                                   เพื่อวัดคุณสมบัติที่สำคัญต่าง ๆ ของของเหลว ได้แก่ ความหนาแน่น (Density, ) , ความถ่วงจำเพาะ
         (Specific Gravity , S) ความหนืดสมบูรณ์ (Absolute หรือ Dynamic Visocsity , ) และ ความตึงผิว (Surface Tension , )

 

                    เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

                         ภาพบรรยากาศในการทดลอง


   

หน้าแรก  /  คณาจารย์หมวดวิชา  /  โครงงานและงานวิจ้ัย  /  รายวิชาที่เปิดสอน  /  ห้องปฏิบัติการ  /  สื่อการสอน
เกร็ดความรู้  /  รวมเว็บน่าสนใจ  /  กระทู้-ถามตอบ  /  หน่วยงานภายใน  /  โครงงานวิจัย / LATEST NEWS